Alla kurser

Webinarer

Produktinformation Geo Professional

Bli effektivare med Geo Professional

Geo Professional  är kontorsprogrammet för geodesi och byggmätning som på ett enkelt och rationellt sätt hjälper dig att klara dina dagliga uppgifter, från koordinatberäkning och volymberäkning till 3D modeller, punktmoln, ritningar och rapporter. 

Geo Professional Support

Support Geo
Support Geo

Operativsystem / Plattform

Geo stöder Windows 7 och nyare.

Versioner

Geo är modul-uppbyggt. Grund heter bas-modulen och innehåller det grundläggande. Sedan uppgraderar man med moduler för att få tillgång till ytterligare funktioner, Väg, Terräng, Nätutjämning o.s.v.

Licenser

Licenserna finns i 3 varianter

 • Hårdvarulås där man i ett program styr sina licenser på låset.
 • Single network där man har licenserna på vår licensserver.
 • Multi network, där flera användare kan använda samma licens och det är enkelt att lägga till fler moduler när det behövs.
Geo fördelar
 • Kraftfull – Kräver inte CAD-program i botten
 • Enkel struktur, men med många avancerade funktioner
 • Användarvänligt
 • Rationellt arbetsflöde
 • Summan av 40 års utveckling
 • Används i ett 20-tal länder
 • Har översatts till många språk
 • En av världens mest moderna och kraftfulla geodesiprogramvaror
 • Tilläggsmoduler för väglinjer, volymberäkning, terrängmodeller, tunnelhantering, punktmoln och nätutjämning gör Geo till ett komplett geodesisystem.
Inmätning och utsättning

Inmätningshanteringen innehåller koordinatberäkning och alla de andra funktioner du behöver för att hantera mätdata, bl.a. fri stationsberäkning med minsta kvadrat-metoden. Polygontåg kan givetvis definieras och beräknas, och en utförlig rapport erhålls för bästa analys av resultatet.

Satsmätning beräknar och redovisar satsmedelvärden, stationsmedelvärden och avvikelser.

Avvägning ger möjlighet att beräkna avvägningståg med sidopunkter och valfri utjämning av höjddifferenser.

Polygonpunkter kan lagras i global fil för åtkomst från alla projekt. För utsättning finns ett antal funktioner som underlättar arbetet. Utsättningsdata kan beräknas för valfritt antal stationer och bakobjekt och valfritt antal filer. Radie kan användas för begränsning av utsättningsområdet.

Polär vägutsättning används för att sätta ut en väglinje med valfritt intervall och sidomått.

Utsättningskontroll ger avstånd och bäring mellan utsatta punkter för en enkel kontroll efter utsättning.

Koordinatsystem

För varje projekt i Geo kan parametrarna för aktuellt koordinatsystem ställas in och lagras. Det finns kraftfulla funktioner för att transformera punkter mellan olika koordinatsystem.

Databearbetning

Den numeriska redigeringen av data sker smidigt i flexibla tabeller med stöd för sökning och ersättning av data. Det finns ett stort antal funktioner för automatisk databearbetning så som sortering, jämförelse, maskning, klippning med polygon, transformation, medelvärdes- och areaberäkning. Många av funktionerna skapar textrapporter som sammanfattar beräkningens indata och resultat.

Importera och exportera data

Geo innehåller lättanvända rutiner för konvertering till och från filer från andra system. Uppdelningen i två fönster gör valet av fil väldigt enkelt. Märk upp de filer du vill överföra, tryck på överföringsknappen och filerna konverteras till det valda externa systemet alternativt till Geo. Importera/Exportera stöder bl.a. följande format:
AutoCAD DXF/DWG, IFC, LandXML, Trimble DC, Leica DBX, Atlas 2000, AutoKa PC, KOF, Sosi,  APA, Bever, AnPakke

Kommunikation
Kommunikationen är den del i Geo som tar emot och sänder data till externa fältminnen och instrument. Du installerar de instrument som du använder (ungefär som du installerar en skrivare), sätter upp de parametrar som gäller för just ditt instrument och lagrar detta.

Förutom kommunikation med fältdatorn GeoPad och maskinstyrningssystemet GeoROG/iCON3D stöds även dessa instrument och fältminnen: Leica, Geodimeter/Trimble, Topcon, Sokkia, Zeiss, Geodos (Psion).

Med verktygslådan för digitalisering kan man digitalisera t ex en ritning. Det är enkelt att installera enheten och ställa in transformationen. När man pekar ut punkter ser man direkt grafiskt eller numeriskt vad resultatet blir. Geo kan använda följande digitaliserare: Summagraphics, Ushikata, Calcomp.

Grafisk redigering

I verktygslådan finns en mängd grafiska tolkningsverktyg lätt tillgängliga: baslinje (med fotpunkt, ortogonal utsättning och inmätning), sidoförflyttning, linjeskärning, areaberäkning samt mycket mer. Med snäppverktygen låser man lätt verktygen till en bestämd punkt. Med markeringsverktyget kan objekt enkelt kopieras och klistras mellan olika dokument. Vissa funktioner skapar hjälppunkter som kan användas som stöd för redigeringen eller sparas i aktiv fil.

Flera filer kan öppnas i samma fönster och utgör då olika lager. Symboler och linjetyper med olika färger och linjetjocklekar kan visas på skärmen, antingen via direkt val eller med koppling av punktkoden till en kodlista.

Alla punkter kan lätt identifieras på skärmen med punktnummer, koder och höjder.

En bakgrundsbild (t.ex. en karta, ett ortofoto eller en scannad ritning) kan transformeras och läggas in som referens i alla grafiska fönster.

Visningsinställningarna kan sparas enskilt för varje filtyp.

Ritningar

I Geo finns kraftfulla ritfunktioner som ger dig möjlighet att få ut dina mätdata skalenligt på papper. Ritningen redigeras i det vanliga grafikfönstret och för varje blad i ritningen finns en speciell vy som gör att man direkt ser hur en pappersutskrift kommer att se ut.

Valfritt antal filer av olika slag kan visas i samma ritning. I en planbild kan du blanda linjer, koordinater och nivåkurvor om så önskas. För varje fil som öppnas i ritningen finns möjlighet att lägga in en koordinatförteckning.

Ritningarna genereras enkelt i valfritt format med valfri skala och vridning. Välj mellan planbild, sektion, tunnelsektion eller vägprofil.

Automatisk utplacering av koordinatkryss, ritningsstämpel och ritningsram gör det mycket enkelt att skapa en fullständig ritning.

Det finns verktyg för att placera ut texter, symboler och linjer i ritningen. Polygoner kan fyllas med valfri färg eller mönster.

Ritningar i AutoCAD-format (dwg eller dxf) kan öppnas direkt i Geo. Man kan använda dem som referens och snappa på punkter i dem. Det går även att konvertera dem, helt eller delvis, till koordinatfilsformat. Man kan välja att överföra blockattribut för att ta hand om t.ex. höjder eller punktbeteckningar. En AutoCAD-fil, t.ex. en prototypritning, kan enkelt kompletteras med data från Geo och via kodlistan kan man styra lagernamn, blocknamn (symboler) och linjestilar.

3D-grafik

Alla filer som innehåller data med höjdinformation (t.ex. koordinatfiler, väglinjer med höjdprofil, terrängmodeller, tvärsektioner och AutoCAD-filer) kan visas tredimensionellt. Det går att blanda alla filtyper i samma fönster. Man växlar enkelt mellan 2D och 3D i de grafiska fönstren. Genom att granska en koordinatfil i ett 3D-fönster kan man lätt avgöra om det finns punkter som fått felaktiga höjder vid t.ex. en inmätning.

Terrängmodeller kan visas med belysta ytor som kan färgsättas efter nivå och draperas med en kartbild eller ett ortofoto. Samma transformerade bakgrundsbild som används i den plana grafiken finns alltid tillgänglig i 3D. En referensyta (vattennivå) kan läggas in för att t.ex. kontrollera vattenavrinning.

Systemrekommendationer
 • Operativsystem Windows 7 eller senare.
 • Processor 2GHz (Intel- eller AMD-kompatibel).
 • Dedikerat grafikkort för accelererad 3D-grafik och separat grafikminne samt stöd för OpenGL 2.1 eller senare.

För Geo version 2023- måste processorn som används, stödja AVX, se Wikipedia

Terrängmodell

Geo Terrängmodeller har alla nödvändiga funktioner för att skapa, redigera och volymberäkna en digital terrängmodell. Många grafiska redigeringsfunktioner för modellen, som att skapa nya trianglar, ta bort trianglar, rotera trianglar, flytta punkter, redigera punkthöjder, koppla ihop och dela stopplinjer ger dig stor flexibilitet.

Nivåkurvor kan skapas med valfri ekvidistans direkt ur terrängmodellen. Nivåkurvor kan också visas direkt i modellen som hjälpmedel vid redigering.

Ur terrängmodellen kan även terrängsektioner och terrängprofiler, skapas.

Volymberäkning modell-mot-modell innebär att volymer kan beräknas mellan två valfria modeller eller mellan en modell och en referensnivå. Området som ska beräknas kan begränsas med en gränspolygon. Resultatet av beräkningen ges som schakt- och fyllningsvolymer och areor. Dessutom kan en differensmodell skapas vid volymberäkningen. Ur denna kan i sin tur differensnivåkurvor erhållas för att få en bra översikt över schakt- och fyllningsmassornas placering.

Väglinjer

Geo Väglinjer låter dig använda allt från enkla linjeberäkningar till mer avancerade 3D-funktioner för full kontroll över dina väg-, järnvägs eller ledningsprojekt.

Här beräknar och skapar du enkelt alla plandata, profiler och skevningar, som behövs för att beskriva linjen i tre dimensioner, genom att använda de kraftfulla grafiska och numeriska verktygen.

Då linjens data sammankopplas till ett tredimensionellt objekt kan koordinater i tre dimensioner enkelt beräknas för valfri position längs vägen. Detta innebär att en kontroll av en väg kan utföras snabbt och effektivt.

SAK – Statistisk acceptanskontroll, den standard som måste användas vid alla vägbyggen enligt Trafikverket, har utvecklats för att tillmötesgå alla krav från entreprenörer och beställare. Givetvis med utförliga rapporter för att underlätta dokumentationen av kontrollen.

Volymberäkning med sektioner

Geo Volymberäkning har alla nödvändiga funktioner för att skapa, redigera och volymberäkna en komplett väg eller järnväg.

Med normalsektioner, sidolinjer, terrängmodeller och sektioner, väglinjer, profiler, skevningar, olika lager och överbyggnader bygger man upp det aktuella objektet. För att underlätta och förenkla sker det mesta arbetet grafiskt. Utgångsdata kan tas direkt från terrängmodeller, mätta linjer eller terrängsektioner.

I massbeskrivningen fyller du i alla aktuella parametrar. Det är möjligt att ha upp till fem olika skikttyper, flera olika terrängmodeller per skikt, kantlinjer, svällfaktorer, matjordsavtagning mm. Ett obegränsat antal normalsektioner, med eller utan interpolation mellan dem, kan ingå. Normalsektionen kan beskriva samtliga förekommande vägar och järnvägar med alla dess element.

Som resultat från volymberäkningen får du en utförlig mängdrapport som du själv komponerar, samt en fil med kompletta sektionsdata som kan ritas ut för att ge en mer övergripande redovisning av din massberäkning.

Tunnel

Geo Tunnelmodul ger dig total kontroll över tunneln. Med tunnelmodell och omfattande volymberäkning ges obegränsade möjligheter till redovisning och kontroll av tunnlar i alla former.

Design av teoretiska tunnlar sker enkelt med grafiska och numeriska hjälpmedel. Valfritt antal teoretiska tunnelsektioner kopplas samman med eller utan interpolation. Tillsammans med en väglinje och en profil bildas en komplett beskrivning av tunneln i tre dimensioner.

Volymberäkning kan ske mot teoretisk tunnel med valfritt offset, samt begränsas i sid- och höjdled. En volymrapport ger tillsammans med de omfattande ritningsfunktionerna en utförlig redovisning och kontroll av tunneln. En inmätt tunnel kan direkt jämföras med en teoretisk tunnel, med redovisning av sektion, sidomått och avstånd från teoretisk tunnel, för snabb kontroll av kritiska partier. Det går att beräkna olika modeller och redovisa samtidigt som olika lager. Det finns även funktioner för att läsa in och hantera data från tunnelskanning/Punktmoln. Vi hanterar även AutoCAD DWG direkt och indirekt(konvertera till TUN), som design i tunnel.

Inmätning av tunnlar sker lämpligast med fältdatorn GeoPad och Leica eller Trimble/Geodimeter servoinstrument med prismalös avståndsmätning. I GeoPad kan du styra tunnelmätningen i alla dimensioner. Valfritt intervall mellan inmätta sektioner och valfritt intervall längs sektionen kan anges. Dessutom bestämmer du vilken del av tunneln, i längs-, höjd- och sidled, som ska mätas in.

Nätutjämning

Geo nätutjämning låter dig beräkna små som stora nät enkelt och med god överblick. Nätets storlek begränsas endast av datorns prestanda.

Det grafiska användargränssnittet gör det lätt att tillsammans med bakgrundsbilden planera nätets utformning direkt i kartbilden och analysera förväntad noggrannhet och tillförlitlighet långt innan en enda mätning gjorts. Felsökning underlättas av färgkodning av kontrollvärden och man kan direkt i grafiken aktivera och avaktivera mätningar och leta sig fram till den bästa lösningen.

Beräkningen utförs med minsta kvadrat-metoden och all viktsättning sker enligt HMKs riktlinjer. Anslutning till känt nät kan ske på flera olika sätt, helt fast, fritt eller med en viss rörlighet i anslutningspunkterna som baseras på tidigare känd noggrannhet. Beräkningen redovisas i en omfattande rapport med statistik, mätvärden och kvalitetsmått. Läs mer här

Punktmoln

(Uppdaterat 2022) Geo Punktmoln är modulen för dig som på något sätt hanterar stora datamängder och behöver ett verktyg för att rationellt hantera dessa i Geo.

Geo använder sig av en mycket kraftfull databas som indexerar punkterna för snabb dataåtkomst, punktmolnsmodulen hanterar mycket stora dataset och renderar upp till 8 miljoner punkter på skärmen. Geo har stöd för ett flertal vanliga skanningsformat så som LAS, PTS, E57 med flera. ESRI grid filer som Lantmäteriet använder för nationell höjdmodell kan även hanteras med Geo punktmoln . Leicas nya multistation MS50/MS60 stöds också i programmet.

Geo punktmoln har avancerade filterfunktioner för att snabbt och rationellt städa bort oönskad data såsom träd, byggnader och övrigt brus. Geos punktmolnsmotor kommer i både 32 och 64 bitarsutförande för att på bästa sätt utnyttja datorns kapacitet. Verktyg för att hitta de lägsta eller högsta punkterna i ett rutnät för att enkelt göra en terrängmodell som kan sparas och användas på vanligt sätt eller nyttjas för att filtrera bort oönskad data. När du har filtrerat bort ovidkommande data kan du enkelt exportera ditt filtrerade punktmoln till något av följande format:

 • geo
 • .las
 • .pts
 • .pci
 • e57

Punktdatabas

Modulen för punktdatabas gör det möjligt att koppla Geo mot en generell ODBC-kompatibel databas, exempelvis Oracle-baserade databastillämpningar från Tekis (Topobase) eller från Spatial Technology.

Det går att göra avancerade utsökningar av punkter genom att sätta upp kombinerade sökvillkor. Man kan även använda egna SQL-uttryck. Det går också att använda gränspolygoner för att styra punktmängden.Databas-frågorna kan sparas vilket gör att det är smidigt att hämta samma punkturval vid olika tillfällen.

Databaskopplingen kan konfigureras så att valfria kolumner från en tabell eller vy kan visas i Geo. Punkterna kan visas både grafiskt och numeriskt. Förutom att hämta data går det även att lägga till, redigera och radera punkter i databasen. Dessa operationer förutsätter att punkterna finns i en viss databastabell. Det är mycket enkelt att överföra punkter mellan databasen och koordinatfiler. Vid inmätningsberäkningar, t.ex. koordinatberäkning, kan punktdatabasen användas som källa för kända punkter.

Uppgradering från Kartbas till Topobase

Modulen för punktdatabas ersätter kopplingen mot äldre Kartbas-versioner i Geo. Vid förnyelse av Geo-prenumerationer byter vi ut befintliga Kartbas-moduler mot Punktdatabas-moduler. Priset för detta är samma som för att förnya övriga moduler.

Ledningsgrav

Geo Professional Ledningsgrav, har alla nödvändiga funktioner för att skapa, redigera och volymberäkna ledningsgravar.

Med hjälp av koordinatlinje (polylinje) och terrängmodeller, bygger man upp det aktuella objektet. För att förenkla och underlätta, sker byggandet i första skedet med hjälp av en wizard, där man beskriver hur ledningsgraven skall designas.

När man avslutat wizarden kommer man till vår klassiska vy med träd, numerisk samt grafik. Här kan man infoga flera ledningar och justera gravens utformning. Bestämma tjocklekar på de olika fyllningarna, hur berg beräknas, utformning av utspetsningar, ändra dimensioner på brunnar och ledningar.

Som resultat från Ledningsgraven får du en utförlig mängdrapport som du själv komponerar, samt en fil med kompletta sektionsdata som kan ritas ut för att ge en mer övergripande redovisning av din massberäkning, schaktmodeller som du kan exportera till grävmaskiner och utsättningsdata till mätingenjören.