Alla kurser

Webinarer

GeoPad Grundkurs

GeoPad Grundkurs

För dig som är ny användare av GeoPad eller vill få en uppfräschning och överblick hur programmet fungerar och arbetsflödet ser ut. Under kursen varvar vi lektioner med praktiskt handhavande, för att eleven skall få en god överblick och förståelse av programmet gällande inställningar, arbets- dataflöde och funktioner. Eleven jobbar företrädesvis med egen utrustning under kursen, för att mäta in grunddata, som sedan bearbetas för att skapa data för utsättning.
Om eleven inte kan ta med egen utrustning på kursen meddela detta i god tid så försöker vi lösa detta, men det kan inte garanteras.

Axplock av innehåll.

Introduktion:
Uppdatering GeoPad
Inställningar i GeoPad för olika instrument m.m.
Översikt Referensmodeller
Koordinatsystem

Kom igång:
Inmätning med kodlista och attribut
Överföring till Geo, samt bearbeta och skapa data
Utsättning med multireferens
Volymberäkningar i fält
Filredigering
CoGo

Efter utbildningen kommer du att veta hur man använder de vanligaste funktionerna i GeoPad och ha en förståelse som gör att användaren självständigt kan jobba vidare i verktyget.

 

GeoPad Basic Training (held in Swedish)

For you, who are a new user of GeoPad or wants to freshen up your skills and get an overview over the software. During the training we will alter between theory and practical usage, in order to give you a good understanding of the software regarding settings, work- and dataflow as well as functions. You will preferably use your own equipment (GNSS) to survey basic data that then will be prepared to be used as stake out data.

If you are not able to bring your own equipment, please let us now well in advance so we can try to solve that. There is no guarantee that you can borrow any.

Some of the content:

Introduction:
Updating GeoPad
Settings in GeoPad for different instruments etc.
Overview of reference models
Coordinate systems

Getting started:
Surveying with code list and attributes
Transfer to Geo preparing and creating data
Stake out with multi reference
Volume calculations in the field
CoGo

After the training you will know how to use the most common functions in GeoPad and have an understanding about the system that makes it possible for you to explore further independently.