Alla kurser

Webinarer

Geo Terrängmodellskurs

Geo Terrängmodellskurs

Den här kursen vänder sig till dig som har gått grundkursen eller har god vana i Geo.

Du får lära dig hur man på ett bra sätt använder Geos terrängmodell och några av dess underfunktioner. Vi volymberäknar med metoden ”modell mot modell” och skapar schakt- och fyllnadsplaner som vi bland annat gör ritningar av.

Du får även en teoretisk genomgång av hur man mäter en digital terrängmodell på ett bra och säkert sätt.

Innehåll:

 • Koordinatfilsredigering inför terrängmodell
 • Dubletter i datat
 • Skapa slänter
 • Volymberäkning
 • Skärning mellan ytor
 • Schakt- och fyllplan

Önskvärda förkunskaper:

 • God vana med Geo Professional

Geo Terrain Model Course (will be held in Swedish)

This course is aimed at those who have taken the basic course or have good experience in Geo.

You’ll learn how to make good use of Geo’s terrain model and some of its sub-features. We calculate volume using the ”model to model” method and create excavation and filling plans that we also make drawings of.

You will also get a theoretical review of how to measure a digital terrain model in a good and safe way.

Content:

 • Coordinate file editing for terrain model
 • Duplicates in data
 • Create slopes
 • Volume calculations
 • Cutting between surfaces
 • Cut and fill plan

Desirable prior knowledge:

 • Experience working with Geo Professional