Geo Terrängmodeller

sbg_icons-blue-tarrangmodellGeo Terrängmodeller har alla nödvändiga funktioner för att skapa, redigera och volymberäkna en digital terrängmodell. Många grafiska redigeringsfunktioner för modellen, som att skapa nya trianglar, ta bort trianglar, rotera trianglar, flytta punkter, redigera punkthöjder, koppla ihop och dela stopplinjer ger dig stor flexibilitet.

Nivåkurvor kan skapas med valfri ekvidistans direkt ur terrängmodellen. Nivåkurvor kan också visas direkt i modellen som hjälpmedel vid redigering.

Ur terrängmodellen kan även terrängsektioner och terrängprofiler, skapas.

Volymberäkning modell-mot-modell innebär att volymer kan beräknas mellan två valfria modeller eller mellan en modell och en referensnivå. Området som ska beräknas kan begränsas med en gränspolygon. Resultatet av beräkningen ges som schakt- och fyllningsvolymer och areor. Dessutom kan en differensmodell skapas vid volymberäkningen. Ur denna kan i sin tur differensnivåkurvor erhållas för att få en bra översikt över schakt- och fyllningsmassornas placering.

terrainmodel