Geo Grundmoduler

Kommunikation

sbg_icons-blue-geoKommunikationen är den del i Geo som tar emot och sänder data till externa fältminnen och instrument. Du installerar de instrument som du använder (ungefär som du installerar en skrivare), sätter upp de parametrar som gäller för just ditt instrument och lagrar detta.

Förutom kommunikation med fältdatorn GeoPad och maskinstyrningssystemet GeoROG stöds även dessa instrument och fältminnen: Leica, Geodimeter/Trimble, Topcon, Sokkia, Zeiss, Geodos (Psion).

Med verktygslådan för digitalisering kan man digitalisera t ex en ritning. Det är enkelt att installera enheten och ställa in transformationen. När man pekar ut punkter ser man direkt grafiskt eller numeriskt vad resultatet blir. Geo kan använda följande digitaliserare: Summagraphics, Ushikata, Calcomp.

Inmätning och utsättning

Inmätningshanteringen innehåller koordinatberäkning och alla de andra funktioner du behöver för att hantera mätdata, bl.a. fri stationsberäkning med minsta kvadrat-metoden. Polygontåg kan givetvis definieras och beräknas, och en utförlig rapport erhålls för bästa analys av resultatet.

Satsmätning beräknar och redovisar satsmedelvärden, stationsmedelvärden och avvikelser.

Avvägning ger möjlighet att beräkna avvägningståg med sidopunkter och valfri utjämning av höjddifferenser.

Polygonpunkter kan lagras i global fil för åtkomst från alla projekt. För utsättning finns ett antal funktioner som underlättar arbetet. Utsättningsdata kan beräknas för valfritt antal stationer och bakobjekt och valfritt antal filer. Radie kan användas för begränsning av utsättningsområdet.

Polär vägutsättning används för att sätta ut en väglinje med valfritt intervall och sidomått.

Utsättningskontroll ger avstånd och bäring mellan utsatta punkter för en enkel kontroll efter utsättning.

Koordinatsystem

För varje projekt i Geo kan parametrarna för aktuellt koordinatsystem ställas in och lagras. Det finns kraftfulla funktioner för att transformera punkter mellan olika koordinatsystem.

Databearbetning

Den numeriska redigeringen av data sker smidigt i flexibla tabeller med stöd för sökning och ersättning av data. Det finns ett stort antal funktioner för automatisk databearbetning så som sortering, jämförelse, maskning, klippning med polygon, transformation, medelvärdes- och areaberäkning. Många av funktionerna skapar textrapporter som sammanfattar beräkningens indata och resultat.

Importera och exportera data

Geo innehåller lättanvända rutiner för konvertering till och från filer från andra system. Uppdelningen i två fönster gör valet av fil väldigt enkelt. Märk upp de filer du vill överföra, tryck på överföringsknappen och filerna konverteras till det valda externa systemet alternativt till Geo. Importera/Exportera stöder bl.a. följande format: AutoCAD DXF/DWG, LandXML, Trimble DC, Leica DBX, Atlas 2000, AutoKa PC, KOF, Sosi,  APA, Bever, AnPakke

Grafisk redigering

I verktygslådan finns en mängd grafiska tolkningsverktyg lätt tillgängliga: baslinje (med fotpunkt, ortogonal utsättning och inmätning), sidoförflyttning, linjeskärning, areaberäkning samt mycket mer. Med snäppverktygen låser man lätt verktygen till en bestämd punkt. Med markeringsverktyget kan objekt enkelt kopieras och klistras mellan olika dokument. Vissa funktioner skapar hjälppunkter som kan användas som stöd för redigeringen eller sparas i aktiv fil.

Flera filer kan öppnas i samma fönster och utgör då olika lager. Symboler och linjetyper med olika färger och linjetjocklekar kan visas på skärmen, antingen via direkt val eller med koppling av punktkoden till en kodlista.

Alla punkter kan lätt identifieras på skärmen med punktnummer, koder och höjder.

En bakgrundsbild (t.ex. en karta, ett ortofoto eller en scannad ritning) kan transformeras och läggas in som referens i alla grafiska fönster.

Visningsinställningarna kan sparas enskilt för varje filtyp.

Ritningar

I Geo finns kraftfulla ritfunktioner som ger dig möjlighet att få ut dina mätdata skalenligt på papper. Ritningen redigeras i det vanliga grafikfönstret och för varje blad i ritningen finns en speciell vy som gör att man direkt ser hur en pappersutskrift kommer att se ut.

Valfritt antal filer av olika slag kan visas i samma ritning. I en planbild kan du blanda linjer, koordinater och nivåkurvor om så önskas. För varje fil som öppnas i ritningen finns möjlighet att lägga in en koordinatförteckning.

Ritningarna genereras enkelt i valfritt format med valfri skala och vridning. Välj mellan planbild, sektion, tunnelsektion eller vägprofil.

Automatisk utplacering av koordinatkryss, ritningsstämpel och ritningsram gör det mycket enkelt att skapa en fullständig ritning.

Det finns verktyg för att placera ut texter, symboler och linjer i ritningen. Polygoner kan fyllas med valfri färg eller mönster.

Ritningar i AutoCAD-format (dwg eller dxf) kan öppnas direkt i Geo. Man kan använda dem som referens och snappa på punkter i dem. Det går även att konvertera dem, helt eller delvis, till koordinatfilsformat. Man kan välja att överföra blockattribut för att ta hand om t.ex. höjder eller punktbeteckningar. En AutoCAD-fil, t.ex. en prototypritning, kan enkelt kompletteras med data från Geo och via kodlistan kan man styra lagernamn, blocknamn (symboler) och linjestilar.

3D-grafik

Alla filer som innehåller data med höjdinformation (t.ex. koordinatfiler, väglinjer med höjdprofil, terrängmodeller, tvärsektioner och AutoCAD-filer) kan visas tredimensionellt. Det går att blanda alla filtyper i samma fönster. Man växlar enkelt mellan 2D och 3D i de grafiska fönstren. Genom att granska en koordinatfil i ett 3D-fönster kan man lätt avgöra om det finns punkter som fått felaktiga höjder vid t.ex. en inmätning.

Terrängmodeller kan visas med belysta ytor som kan färgsättas efter nivå och draperas med en kartbild eller ett ortofoto. Samma transformerade bakgrundsbild som används i den plana grafiken finns alltid tillgänglig i 3D. En referensyta (vattennivå) kan läggas in för att t.ex. kontrollera vattenavrinning.

Tilläggsmoduler

Förutom tidigare nämnda funktioner, har Geo ett antal tilläggsmoduler som man kan köpa till vid behov. På så sätt kan man skräddarsy sitt system, och endast betala för de funktioner man har användning för.

  • Väglinjer
  • Terrängmodeller
  • Tunnlar
  • Volymberäkning
  • Nätutjämning
  • Punktdatabas
  • Punktmoln

Systemrekommendationer

Operativsystem Windows Vista/7/8.1/10
Processor 1GHz (Intel- eller AMD-kompatibel)
Minne 1GiB
Accelererat grafikkort